Get Adobe Flash player
  • เรื่องเล่าจาก ผอ.ศูนย์ : จิตสำนึกแห่งหมู่คณะ(Team Conscious)งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ชีวิตมีคุณค่าเพราะการทำงาน
  • เรื่องเล่าจาก ผอ.ศูนย์ : 6 เทคนิค อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขอดีต คือ ความหมด อนาคต คือ ความฝัน ปัจจุบัน คือ ความจริง
  • เรื่องเล่าจาก ผอ.ศูนย์ : 9 ไอเดียบรรเจิดจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ทำงานยุคนี้อะไรๆก็ต้องมีตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดคำรับรองภายใน หรือที่เราชาว พช.คุ้นเคยกันในชื่อ IPA ซึ่งต้องมีเรื่องของโครงการริเริ่มสร้างสรรค์
  • Km Online : ความสำเร็จ..การขับเคลื่อนหมู่บ้านตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่ดี กินดี” ที่บ้านร่องเคาะ ผู้เขียนมีแนวคิดในการทำงาน คือ การพัฒนาหมู่บ้าน ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของคนทั้งหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมที่จะต้องทำร่วมกัน ที่คนทางเหนือ เรียกว่า เป็นเรื่องของ “หน้าหมู่”
  • Km Online : ทักษะของพี่เลี้ยง:อบต.ฝายแก้ว ภูเพียง น่านเมื่อทีมงานศูนย์ฯลำปาง ได้รับการประสาน จากนายกอบต.ฝายแก้ว ให้ไปฝึกอบรมเตรียมทีมพี่เลี้ยงให้ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 ตามโครงการฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพครู ข. (พีเลี้ยง) เรื่องทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
  • Excellent Centerสถาบันแห่งความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาและบูรณาการแผนชุมชน
  • เรื่องเล่าจาก ผอ.ศูนย์ : สมาธิสำหรับทุกคนชีวิตทุกวันนี้วุ่นวายหนอ ลองหามุมสงบวันละเล็กน้อยฝึกสมาธิดูสิคะ สุขภาพจิตจะดีขึ้น อ่อนโยนขึ้น ส่งผลถึงสุขภาพกายได้อย่างเยี่ยมยอด

By A Web Design

Home

แผนที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

สรุป ASMU ศพช.ลำปาง

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาฯลำปาง ปี 2557

การจัดการความรู้ ศพช.ลำปาง